Avís legal – Condicions Generals d'ús

 1. Introducció.
  El present document té com a finalitat l'establir i regular les normes d'ús del Lloc http://www.ixissocialgest.com (d'ara endavant el "Lloc"), entenent per Lloc totes les pàgines i les seves continguts propietat de IXIS SOLUTIONS, S.L. a les quals s'accedeix a través del domini http://www.ixissocialgest.com i els seus subdominis.
   
 2. Titularitat del Lloc Web.
  El titular del present Lloc és IXIS SOLUTIONS, S.L. amb domicili en Carrer Galileu Galilei, s/n Edifici O Oficina 6, codi postal 07121 de Palma i CIF: B57180515 inscrit en el Registre Mercantil de Palma de Mallorca Tom 1956 Llibre 0 Foli 207 Secció 8 Fulla: PM 42784 Inscripció 2a.
  Vostè pot posar-se en contacte amb nosaltres trucant al telèfon 971 439 962 o per correu electrònic escrivint a info@ixis.net
   
 3. Condicions d'accés.
  La utilització del Lloc, suposa l'acceptació plena per l'Usuari d'aquestes condicions, per la qual cosa si no està d'acord amb el contingut de les mateixes haurà d'abstenir-se de fer ús de la web, així com dels serveis oferts en ella. IXIS SOLUTIONS, S.L. es reserva el dret a efectuar les modificacions que estimi oportunes, podent modificar, suprimir o incloure, sense previ avís, nous continguts i/o serveis, així com la forma en què aquests apareguin presentats i localitzats i les condicions d'ús de la web.
  L'Usuari accepta que l'accés i ús de la web i dels continguts inclosos en la mateixa té lloc lliure i conscientment, sota la seva exclusiva responsabilitat, i en conseqüència es compromet a:
  • No utilitzar la web per a la realització d'activitats contràries a la llei, a la moral, a l'ordre públic, en general, i fer un ús lícit i honrat conforme a les presents Condicions Generals, així com abstenir-se de realitzar qualsevol acte que pogués danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar la web i/o impedir el normal ús i utilització per part de la resta d'Usuaris.
  • No manipular o alterar qualsevol contingut de la web sense el consentiment exprés i per escrit del seu titular. Qualsevol alteració, modificació o manipulació sense el consentiment del seu titular, eximeix al seu aquest de cap responsabilitat.
  • No reproduir, copiar, distribuir, comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb la preceptiva autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès; així com suprimir, eludir o manipular el Copyright i altres dades identificatives dels drets de IXIS SOLUTIONS, S.L. o dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualssevol mecanismes d'informació que poguessin contenir els ressenyats continguts.
  • No introduir o difondre en la web programes de dades (virus o qualsevol tipus de programari de caràcter nociu) susceptibles de provocar danys en la web.

  IXIS SOLUTIONS, S.L. no garanteix la disponibilitat i continuïtat de la web ni es fa responsable de qualssevol danys i perjudicis puguin produir-se, ni dels defectes tècnics, inclosos virus o altres elements lesius, qualsevol que sigui la naturalesa, derivats de l'ús de la informació i de les matèries contingudes en la web.
   
 4. Ús de cookies.
    A fi de prestar un millor servei, pot ser que  IXIS SOLUTIONS, S.L. arribi a emmagatzemar en l'ordinador de l'Usuari petits fitxers d'informació denominats cookies, els quals poden ser utilitzats per al correcte funcionament d'alguns dels serveis que s'ofereixen, així com per a realitzar estadístiques d'ús, diagnosticar problemes en la web, i per a l'administració d'alguns dels serveis oferts. En cas d'utilitzar cookies serà establert en una política independent que figurarà en el mateix lloc que la resta d'informació legal de http://www.ixissocialgest.com 
  Per a limitar o restringir l'admissió de cookies en el seu equip, l'Usuari pot configurar el seu navegador a aquest efecte.
   
 5. Responsabilitats.
  L'Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que IXIS SOLUTIONS, S.L. o qualsevol tercer pugui sofrir com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions a les quals queda sotmès per les presents Condicions Generals.
  IXIS SOLUTIONS, S.L. no assumeix cap responsabilitat ni realitza cap control sobre els possibles hipervincles que contingui la web a continguts externs a aquesta; no obstant això, retirarà aquells enllaços que incloguin continguts il·lícits tan aviat com pugui conèixer-ho.
   
 6. Propietat Intel·lectual i Industrial.
  L'Usuari reconeix que tots els continguts de la web i, en concret, de tota la informació i materials, l'estructura, selecció, ordenació i prestació dels seus continguts, programes i desenvolupament d'aplicacions utilitzats en relació amb ells, estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial propietat del titular de la web o, si escau, de tercers.
  En cap cas l'accés als mateixos o la seva utilització per part de l'Usuari implicarà cap mena de renúncia, transmissió o cessió total ni parcial d'aquests drets, ni confereix cap dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part de IXIS SOLUTIONS, S.L. o del tercer titular dels drets afectats.
  IXIS SOLUTIONS, S.L. és titular dels elements que integren el disseny gràfic del seu web, els menús, botons de navegació, el codi, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut de la pàgina web o, en altres casos, disposa de la corresponent autorització per a la utilització d'aquests elements.
  Totes les marques, noms comercials o signes distintius mostrats en aquesta pàgina són propietat de IXIS SOLUTIONS, S.L. i/o de terceres empreses. Es prohibeix usar-los o descarregar-los permanentment, copiar-los o distribuir-los per qualsevol mitjà sense el preceptiu consentiment del seu titular.
  En el cas que qualsevol Usuari o un tercer considerin que qualsevol dels continguts ha estat introduït en la web amb violació dels seus drets de Propietat Intel·lectual o Industrial haurà d'enviar una notificació a IXIS SOLUTIONS, S.L. identificant-se a si mateix i al titular dels drets de propietat intel·lectual o industrial suposadament infringits, aportant títol o acreditació de la representació dels esmentats drets.
   
 7. Protecció de dades.
  En compliment del que es disposa en l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d'ara endavant, "LOPD"), IXIS SOLUTIONS, S.L., l'informa que les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat mitjançant l'emplenament de qualsevol formulari electrònic que apareix en el nostre Web Site, així com aquelles dades als quals IXIS SOLUTIONS, S.L. accedeixi com a conseqüència de la seva navegació, de la consulta, sol·licitud o contractació de qualsevol servei o producte, o de qualsevol transacció o operació realitzada a través del Web www.ixissocialgest.com, seran recollits en un fitxer el responsable del qual és IXIS SOLUTIONS, S.L. amb domicili a aquest efecte en Carrer Galileu Galilei, s/,n Edifici O Oficina 6 on podrà exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals, en els termes i condicions prevists en la pròpia LOPD.
  El no emplenament dels camps obligatoris que apareixen en qualsevol formulari de registre electrònic podrà tenir com a conseqüència que IXIS SOLUTIONS, S.L. no pugui atendre la seva sol·licitud.
  Les finalitats de la recollida de les seves dades personals són les que particularment s'indiquin en cadascuna de les pàgines on aparegui el formulari de registre electrònic.
  Amb caràcter general, les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran utilitzats per a atendre les seves sol·licituds d'informació, així com informar-lo sobre noves activitats, productes i serveis.
  El consentiment per a la comunicació de dades de caràcter personal és revocable en qualsevol moment, si bé no tindrà efectes retroactius. Si en completar les seves dades en el corresponent formulari ha manifestat la seva voluntat de rebre informació a través de correu electrònic, consent així mateix al fet que li remetem comunicacions comercials per via electrònica segons l'exigit per la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic.
   
 8. Confidencialitat.
  Tota informació que qualsevol de les parts comuniqui o faciliti a l'altra o a la qual tinguin accés qualsevol d'elles, serà considerada confidencial i no podrà ser divulgada, mostrada, reproduïda, copiada, discutida amb tercers, ni empleada per cap de les parts per a finalitats alienes als quals van motivar la seva comunicació.
   
 9. Legislació aplicable i jurisdicció.
  La present pàgina web es regirà per la llei espanyola a exclusió de les seves regles de conflicte de llei. Sense perjudici dels drets reconeguts als consumidors en matèria de competència jurisdiccional pel Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de la utilització de la Web o dels serveis vinculats a la mateixa se sotmetrà a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de Palma de Mallorca (Espanya), renunciant expressament els usuaris al seu fur propi si el tinguessin..